سس مایونز ۹۰۰ گرمی

انرژی
95.4
چربی
10
مقدار
۹۰۰ گرم