سس هزار جزیره ۴۵۰ گرمی

انرژی
57.32
چربی
5.44
مقدار
۴۵۰ گرم