کره

با کاله از طعم کره های ملل لذت ببرید.کاله با عرضه انواع کره های فرانسوی، یو اس، دویچه مارکن ،ایرلندی شما را به سرزمین های طعم ها دعوت می نماید.